متن آهنگ دست دست کردی از جعفر

دست ها الوده بود

حال بدی بود

کشتن دل من واسه تو

خیلی ساده بود

چی خیال میکردم و چی شد روزگار

درختی که خشک شد و ننشست به بار

برو خدافظ