من تو آرامشم

وقتی حوالیشم

حس خوبی به دنیا دارم

کاری به حرفا ندارم

ساده میگذری اما صدات

میاد از این هوا