اسامی مولفین”دکتر سعید بنی فاطمی جانباز شیمیائی”خانم فاطمه کیائی همسرجانباز/ دکتر اسماعیل تقی پور جانباز شیمیائی/ خانم دکتر الهام سلمانی همسر جانباز/ دکتر محی الدین هفت سوار فرزند شهید” خانم مهر ناز کیاء همسر/ دکتر حسین حقیقی جانباز شیمیائی” خانم نرگس بطیار همسر جانباز/اکبر حکمت پور خانواده ایثار گر خانم پریسا پور فتحی خانواده ایثارگر/علی محمد وردان جانباز شیمیائی/حسن اسد پور جانباز شیمیائی/دکترعادل نیک نام جانباز شیمیائی/ابوالقاسم بنی فاطمی جانباز شیمیائی/دکتر محمد رضا جمال لیوانی جانباز شیمیائی/سید قدیر حسینی جانباز شیمیائیعکس” دکتر حسین حقیقی جانباز شیمیائی و نویسنده دفاع مقدس

 

کتاب های تالیفی نویسندگان ایثار گر و جانباز ان شیمیائی  استان گلستان

 

□ دیاررنج مکتب رنج و صبوری و رهائی…
و شهادت پاداش رنج است.
 همراز پروانه ها باشید