متن آهنگ اشتباه مهدی یراحی

متن آهنگ مثل مجسمه مهدی یراحی

از کدوم اتفاق ترسی از کدوم حادثه پشیمونی

چی شده که به من نمیشه که بگی

چی شده که خودتم نمیدونی

به سکوتم مدام مشکوکی از سکوتت مدام داغونم

تو چرا از نگاهم میترسی من که چیزی ازت نمیدونم

پر دلشوره ای حواست نیست چی شده ای کی چشاتو ترسونده

اگه از من دلت گرفته بگو اگه فک میکنی دلی مونده

واسه هر اشتباه راهی است اگه میدونی اشتباه کردی

من هنوزم کنارتم با عشق کمک میکنم که برگردی

حودتو دور میکنی از من از منی که رو مرز تردیدم

داری به که جواب پس میدی من که چیزی ازت نپرسیدم

اگه باید بری برو راحت اگه باید برم بگو میرم

اگه دلشوره ی منو داری برو من رد تو رو نمیگیرم

واسه هر اشتباه راهی است اگه میدونی اشتباه کردی

من هنوزم کنارتم با عشق کمک میکنم که برگردی