متن آهنگ دلم رفت مسعود امامی

متن آهنگ دلم رفت مسعود امامی

کارم ساخته عقلم دلم باخته هر چی دارم انداخته زیرِ پاش

با حرفاش با کاراش من دوخته به دنیاش به زنجیر کشیده من هی کاش

کاش حواسم به خودم بود حواسم به دلم بود

حواسم به دل همیشه پرتو غافلم بود

کاش حواسم به خودم بود حواسم به دلم بود

کاش حواسم به دل همیشه از خود غافلم بود من

به هرچی که نشون از اونو عشق اون نداره

میگم نه

من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه

من به هرچی که نشون از اونو عشق اون نداره

میگم نه

من به هر خاطره ای که اون یاد من نیاره میگم نه

 دلم رفت دلم رفت پی کارش

روزگارش همه دارو ندارش رو گذاشتش پای دنیای عجیب غریبِ چشماش

با کاراش منو دوخته به دنیاش به زنجیر کشیده منو هی کاش

کاش حواسم به خودم بود حواسم به دلم بود

حواسم به دل همیشه پرتو غافلم بود

کاش حواسم به خودم بود

حواسم به دلم بود

کاش حواسم به دل همیشه از خود غافلم بود

من به هرچی که نشون از اون عشق اون نداره

میگم نه

من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه

من به هرچی که نشون از اونو عشق اون نداره میگم نه

من به هر خاطره ای که اونو یاد من نیاره میگم نه

دلم رفت دلم رفت پی کارش…