متن آهنگ زیر نور آفتاب مجید فرهبد و شعیب عرب

پامیشم من از خواب ، تو هم پاشو از جات

کسی خونه نیس صبح بعدش بیست

زیر نور آفتاب ، همه لب دریا

حتی اگه تنها

نمییری خونه چون تابستونه زیر نور آفتاب

شوخی های بچگونه لحظه های خوبمونه

همه میخوایم بریم خونه خاطراته که میمونه

زندگی جوره ، نمیریم خونه همه چی خونه

زیر نور آفتاب

تنها نباشو ، از جات پاشو هم  با شورت زیر نور آفتاب

♪♪♪♪♪♪♪♪

زیر نور آفتاب

وقت درس و مشق نیست و دانشگاه

حتی حسش نی امروز برم باشگاه

میخوام برم کنار ساحلو غش کنم

وایه خودم زیر نور آفتاب لش کنم

آخه تابستونه تفریحات سالمو خولوچل بازی نه مثل بعضیا بولو چت بازی

نگو میخوام برم خونه دیر شد بس کن

بشین زیر نور آفتاب کیف کن حض کن

درساتو بزار وایه ترم بعدو میخونیشون من که میدونم اگه بخوای همه رو میپیچونیشون

خیلی داره حال میده

حتی اگه خورشیدم بخوا بره فردا که سرجاشه یه بار دیگه

مونده از تابستون یکی دو ماه دیگه

زندگی جوره ، نمیریم خونه همه چی خوبه

زیر نور آفتاب

تنها نباشو ، از جات پاشو هم  با شورت زیر نور آفتاب