متن آهنگ آخره خط میلاد دردسر

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%ae%d8%b1

هر روز دورتر از هدف سیگار میشه پنیردود میشه هدف
درک نیمکن نمیفهمن مروارید جا میشه تو صدف
دوست داری به خودت بیای میبینی به خودت میای
من یه بار به خودم اودن دیدم بهترینم


توی این وضعیت بودن
چقدر حسش بعده قلبت میگه
هر روز دورتر از هدف سیگار میشه پنیر
دود میشه هدف
درک نیمکن نمیفهمن مروارید جا
میشه تو صدف
دوست داری به خودت بیای میبینی به خودت میای
من یه بار به خودم اودن دیدم بهترینم
توی این وضعیت بودن
چقدر حسش بعده قلبت میگه
هر روز دورتر از هدف سیگار میشه پنیردود میشه
هدف
درک نیمکن نمیفهمن مروارید جا میشه تو صدف
دوست داری به خودت بیای میبینی به خودت میای
من یه بار به خودم اودن دیدم بهترینم
توی این وضعیت بودن
چقدر حسش بعده قلبت میگه
هر روز دورتر از هدف سیگار میشه پنیردود میشه هدف
درک نیمکن نمیفهمن مروارید جا میشه تو صدف
دوست داری به خودت بیای میبینی به خودت میای
من یه بار به خودم اودن دیدم بهترینم
توی این وضعیت بودن
چقدر حسش بعده قلبت میگه