متن آهنگ آخرین بار پاکان

متن آهنگ آخرین بار پاکان

دارم دلشوره میگیرم از این حالی که تو داری
یه لحظه از نگاه من نگاتو بر نمیداری
داره میلرزه دستاتو برام این لحظه آشوبه
یه طوفانی تویه راهه که از چشم تو معلومه
سکوت تلخو سنگینت مثه بغضم نفس گیره
یه چیزی مثله خوشبختی داره از دسته من میره
چق دلگیرم از دستت پر از شکم رو آتیشم
یه جوری هستی که انگار داری میری تو از پیشم
داری میری تو از پیشم

حلالم کن اگه گفتم تو از این عاشقی سیری
نفهمیدم با چه دردی جلو اشکاتو میگیری
تو قلبت گریه میکردی نبینم خونه تاریکه
نمیخواستی بدونم مرگ به من اینقدر نزدیکه
به من اینقدر نزدیکه
بیا اینجا تو آغوشم شاید این آخرین باره
که از رو گونه هات دستام میتونه اشک برداره
دارم میمیرمو چشمات داره میمیره از دردم
دلم میخواست میموندم نگاتو ناز مکردم نگاتو ناز میکردم
میذارم دست سردم رو روو این اشکایه آتیشت
شاید فرصت نشه دیگه دارم میرم من از پیشت
دارم میرم من از پیشت
بیا اینجا تو آغوشم شاید این آخرین باره
که از رو گونه هات دستام میتونه اشک برداره
دارم میمیرمو چشمات داره میمیره از دردم
دلم میخواست میموندم نگاتو ناز مکردم نگاتو ناز میکردم