متن آهنگ آخی قلب من رضا جعفری

sdg4

چرا عاشق هر کی میشم قلبمو ساده میزنه میشکنه؟ آخی قلب من
چرا هر چی که خوبی میکنم بی جوابه؟ آخی قلب من. آخی قلب من


چشمت روز بد نبینه تا بوده همینه
هر کی عاشقه باید یه روز رفتنه عشقشو ببینه
اصلا قانونش همینه . شکی نیست تو این زمینه
هر کی عاشقه باید یه روز رفتنه عشقشو ببینه
هر چی دارم میکشم. از دست این قلب ساده س
نباید عاشق میشدم . اما عشق بی اراده س
هر چی دارم میکشم . از دست دیوونگیم بود
درگیرم با خودم میگم. عشق اون واسه چیم بود
چرا عاشق هر کی میشم قلبمو ساده میزاره زیر پاش؟ آخی قلب من
چرا آخر قصه همیشه سهم من میشه گریه هاش ؟ آخی قلب من
چرا عاشق هر کی میشم قلبمو ساده میزنه میشکنه؟آخی قلب من
چرا هر چی که خوبی میکنم بی جوابه؟ آخی قلب من. آخی قلب من
چشمت روز بد نبینه تا بوده همینه
هر کی عاشقه باید یه روز رفتنه عشقشو ببینه
اصلا قانونش همینه . شکی نیست تو این زمینه
هر کی عاشقه باید یه روز رفتنه عشقشو ببینه