متن آهنگ اتوبان امیرعلی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%86

من تو هر ئومون دیونه بودبم / توی گریه میگم دردت به حونم
چقدر خاطره خوش بینمونه / درسته تو فرواموش کردی اما


اتوبانانباب تهران یادشونه / نمیدونی چقدر تو خیالم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم
من تو هر ئومون دیونه بودبم / توی گریه میگم دردت به حونم
چقدر خاطره خوش بینمونه / درسته تو فرواموش کردی اما
اتوبانانباب تهران یادشونه / نمیدونی چقدر تو خیالم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم
من تو هر ئومون دیونه بودبم / توی گریه میگم دردت به حونم
چقدر خاطره خوش بینمونه / درسته تو فرواموش کردی اما
اتوبانانباب تهران یادشونه / نمیدونی چقدر تو خیالم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم
من تو هر ئومون دیونه بودبم / توی گریه میگم دردت به حونم

چقدر خاطره خوش بینمونه / درسته تو فرواموش کردی اما
اتوبانانباب تهران یادشونه / نمیدونی چقدر تو خیالم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم
من تو هر ئومون دیونه بودبم / توی گریه میگم دردت به حونم
چقدر خاطره خوش بینمونه / درسته تو فرواموش کردی اما
اتوبانانباب تهران یادشونه / نمیدونی چقدر تو خیالم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم
من تو هر ئومون دیونه بودبم / توی گریه میگم دردت به حونم
چقدر خاطره خوش بینمونه / درسته تو فرواموش کردی اما
اتوبانانباب تهران یادشونه / نمیدونی چقدر تو خیالم
انکشتامو تو موهات میچرخونم / توی گریه میگم دردت به حونم