متن آهنگ احساس آرامش همایون نظامی

بهت گفتم نرو اما تو میرفتی به آسونی

تو تقصیری نداری چون هنوزم عاشق اونی

نکردم راهتو سد تا خیالت شه آسوده

نمیخوام فکر کنی این مرد یه عمره عاشقت بوده

تو رفتی موج اشکامو کسی نیست حس کنه بازم

نمونده راه تسکینی تو این روزا که میبازم

سراغت رو نمیگیرم تا شاید حس کنی مردم

تا از یادت بره من رو منی که هی زمین خوردم

نمیتونم دیگه پاشم وقتی دستای تو رفته

وقتی احساس آرامش بدون عشق تو سخته

به دیوار زل زدن واسم یه عادت شده انگاری

دلم میخواد بیاد روزی بگی حس منو داری

من از فکر نبود تو شدم یه مرد دیوونه

به جرم عشق تو هستم تو این خونه که زندونه

تو این خونه که زندونه

سراغت رو نمیگیرم تا شاید حس کنی مردم

تا از یادت بره من رو منی که هی زمین خوردم

نمیتونم دیگه پاشم وقتی دستای تو رفته

وقتی احساس آرامش بدون عشق تو سخته

تو رفتی موج اشکامو کسی نیست حس کنه بازم

نمونده راه تسکینی تو این روزا که میبازم