متن آهنگ اما سینا حجازی

متن آهنگ سینا حجازی به نام اما

اولی خول بود میگفت خائنی

گفتم چی میگی خوله

کم تحمل بود میگفت خائنی

تو …

چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم

یه شب که خواب بود پاشودمو در رفتم

دومی هول بود میگفت حالا اسم بچمونو چیکار کنیم

آخر ماه عیده تور عروسی برگزاری کنیم

چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم

یه شب که خواب بود پاشودمو در رفتم

سومی شول بود مثل لامپی که سوخته مثل تختی که خوابه

تو خوابم نمیتونه با من باشه

لعنت به بختی که خوابه

چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم

یه شب که خواب بود پاشودمو در رفتم

چهارمی انتلک بود از اونا که با من که بود باخ گوش میداد

اما روزا با دوستاش تو ماشین از اون خالتوریای شاخ گوش میداد

دیدم ای بابا اینم با ما عاشق فیلمای …

اما خدا میدونه که تو کشوی میزش پر از این فیلم رزمیای چینیه

چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم

یه شب گه خواب بود پاشودمو در رفتم

آخری گل بود گول بود ساده و آروم پر تحمل بود

انقدر خوب بود دیدم بهتره برم

زندگیشونو سیاه شه

این زندگی زیادی خوبه

زندگیش پای یه دیوونه تباه نشه

چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم

یه شب گه خواب بود پاشودمو در رفتم

چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم

یه شب گه خواب بود پاشودمو در رفتم