متن آهنگ امروز چند شنبست یاسر محمودی

متن اهنگ یار محمودی بانام امروز چند شنبست

امروز چند شنبست,تقویمو میاری

شنبست یا یکشنبه,هول شدم انگاری

امروز چند شنبست حواسم پرته

گیجمو حالمو هیچکسی نمیفهمه

قرارمون این بود برگرده به خونه,دیرکرده چند روزی شاید پشیمونه

قول داده بود بهم یه روزی برگرده

امروز چند شنبست زیادی دیر کرده زیادی دیر کرده

این خونه بی چشماش

بی حسو بی رحه

قلبم یه ویرونست حتی اگه کوهه

تا تب دستاشو نریزه تو دستام

آروم نمیگیرم آغوششو میخوام

قرارمون این بود برگرده به خونه,دیرکرده چند روزی شاید پشیمونه

قول داده بود بهم یه روزی برگرده

امروز چند شنبست زیادی دیر کرده زیادی دیر کرده