متن آهنگ ایران سربلند سالار عقیلی

سر سربلند دل سربه زیر

نه ستم گریم نه ستم پذیر

به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلیم همه یک صدا

بنهم به خاک پای تو سر

بدهم به پای خاک تو جان

به فدای تو سرو جان من وطن ای وطن

وطن ای وطن

بنگر که نام تو در جهان

شده خار چشم ستمگران

تو طنی اداره زمانه ای

به تو خیره چشم زمان

سر سربلند دل سربه زیر

نه ستم گریم نه ستم پذیر

به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلیم همه یک صدا

بنهم به خاک پای تو سر

بدهم به پای خاک تو جان

به فدای تو سرو جان من وطن ای وطن

وطن ای وطن