متن آهنگ این عشق حامد محضرنیا

متن آهنگ حامد محضرنیا به نام این عشق

این عشق ما رو به هم رسوند و … دستمونو خوند و بازی بدی کرد

این عشق دل منو شکوند و … تا کجا کشوند و کار غلطی کرد

این عشق رفت و دل برید و … دیگه ما رو ندید و بی خیالمون شد

این عشق چه کاری با دلم کرد … تو تنهایی ولم کرد بد به حالمون شد

رفت واسه همیشه آره دیگه نمیشه … شاید دوباره برگشت

شاید دوباره موند و ما رو به هم رسوند و … شاید دوباره برگشت

شاید دوباره برگشت باید دوباره برگشت … شاید دوباره برگشت

شاید دوباره موند و ما رو به هم رسوند و … شاید دوباره برگشت

متن اهنگ این عشق حامد محضرنیا

این عشق ما رو به هم رسوند و … دستمونو خوند و بازی بدی کرد

این عشق دل منو شکوند و … تا کجا کشوند و کار غلطی کرد

این عشق رفت و دل برید و … دیگه ما رو ندید و بی خیالمون شد

این عشق چه کاری با دلم کرد … تو تنهایی ولم کرد بد به حالمون شد

رفت واسه همیشه آره دیگه نمیشه … شاید دوباره برگشت

شاید دوباره موند و ما رو به هم رسوند و … شاید دوباره برگشت

شاید دوباره برگشت باید دوباره برگشت … شاید دوباره برگشت

شاید دوباره موند و ما رو به هم رسوند و … شاید دوباره برگشت