متن آهنگ ای پهلوان رضا صادقی

ای قهرمان ای قهرمان ای قهرمان

علی یارت

ای پهلوان دست خدا همرات

ای شیر ایرونی علی یارت

پرچم رو بردار و ببین هستن

یک سرزمین عاشق هوادارت

دنیا حریفت نیست تو میدون

کوهیی بزرگی کم نمیاری

خم میشه تو دستای تو فولاد

اما به ابرو خم نمیاری

هربار میلرزونی میدونو

اما تو رو بادی نلرزونده

وقتش رسیده یا علی برخیز

تا سربلندی یک قدم مونده

تو رزمی که آرش کمانگیره

حرفی ندارن تیر و ترکش ها

پشت حریفو قدرتت خم کرد

مثل کمان تو دست آرش ها

از زیر قرآن رد شدی با عشق

دست دعای مادرا همرات

پر میشن از غیرت رگات وقتی

اسم ابوالفضله روی لب هات

عشق سه رنگت سر بلندت کرد

قلب یه رنگت پر شد از ایمان

ماهم کنارت میزنیم فریاد

پاینده باشی تا ابد ایران

پاینده باشی تا ابد ایران

ای قهرمان ای قهرمان ای قهرمان

علی یارت