متن آهنگ بازیچه آریان موسوی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره

بدهکاری به من شاید نمیدونی

منه خسته پرم از حس ویرونی

شدم بازیپچه ی احساس نامهدد

شدم مات نگاهت تو که سرد

دارم میشناسمت اما چقدر دیره

دلم داره از تنهایی میمیره