متن آهنگ باز دوباره امیرحسین شکیبا

sdg4

یه جوری دلتنگت شدم به سایتم راضی شدم.

بادلم بازی میکنی عاشق این بازی شدم.

این اشکاواین گریه هاذره ای ازوجودمه حرفایی

که توسینمه فریاده یاسرودمه. اگه خیاله داشتنت

عاشق این خیال شدم. توفکرانتظارتوعاشق ماه

وسال شدم. میخوام دنبال توبیام انگارپاهام زنجیرشده.

نزدیک شدم به داشتنت هرچندکه خیلی دیرشده.

رویاتواز دست نمیدم دارم به سایت میرسم.

پرازحرف نگفته ام به این حکایت میرسم.

اگه به تونمیرسم بازعاشق زندگیم.

یه   بی نفس یه بی نشون یکی به من بگه کی ام.

یه جوری دلتنگت شدم به سایتم راضی شدم.

بادلم بازی میکنی عاشق این بازی شدم.

این اشکاواین گریه هاذره ای ازوجودمه حرفایی

که توسینمه فریاده یاسرودمه. اگه خیاله داشتنت

عاشق این خیال شدم. توفکرانتظارتوعاشق ماه

وسال شدم. میخوام دنبال توبیام انگارپاهام زنجیرشده.

نزدیک شدم به داشتنت هرچندکه خیلی دیرشده.

رویاتواز دست نمیدم دارم به سایت میرسم.

پرازحرف نگفته ام به این حکایت میرسم.

اگه به تونمیرسم بازعاشق زندگیم.

یه   بی نفس یه بی نشون یکی به من بگه کی ام.

یه جوری دلتنگت شدم به سایتم راضی شدم.

بادلم بازی میکنی عاشق این بازی شدم.

این اشکاواین گریه هاذره ای ازوجودمه حرفایی

که توسینمه فریاده یاسرودمه. اگه خیاله داشتنت

عاشق این خیال شدم. توفکرانتظارتوعاشق ماه

وسال شدم. میخوام دنبال توبیام انگارپاهام زنجیرشده.

نزدیک شدم به داشتنت هرچندکه خیلی دیرشده.

رویاتواز دست نمیدم دارم به سایت میرسم.

پرازحرف نگفته ام به این حکایت میرسم.

اگه به تونمیرسم بازعاشق زندگیم.

یه   بی نفس یه بی نشون یکی به من بگه کی ام.