متن آهنگ باز نیستی مصطفی فتاحی

باز نیستی پیشم فکر توام دارم دیوونه میشم

اونی که میخواد نمونه پیشم میدونه عاشق دیوونگیشم

ولی رفتو نموند اونی که میدید که من عاشقم عاشق سادگیشم

کاش بود و میدید اشک چشام برام تنهایی سخته

سنگین حال و هوام وقتی از ته قلبم من تو رو خواستم

فهمیدی که چی میخوام

فهمیدی که چی میخوام

دیدی رفتی دیدی رفتی

یادم نمیره وقتی که گفتی میمونم

یه دروغگو یه دروغ بود تموم حرفات منم که ساده

پای عشقت میسوزم

دیدی رفتی دیدی رفتی

یادم نمیره وقتی که گفتی میمونم

یه دروغ بود یه دروغ بود تموم حرفات منم که ساده

پای عشقت میسوزم

باز نیستی پیشم فکر توام دارم دیوونه میشم

اونی که میخواد نمونه پیشم میدونه عاشق دیوونگیشم

ولی رفتو نموند اونی که میدید که من عاشقم عاشق سادگیشم

کاش بود و میدید اشک چشام برام تنهایی سخته

سنگین حال و هوام وقتی از ته قلبم من تو رو خواستم

فهمیدی که چی میخوام

فهمیدی که چی میخوام

دیدی رفتی دیدی رفتی

یادم نمیره وقتی که گفتی میمونم

یه دروغگو یه دروغ بود تموم حرفات منم که ساده

پای عشقت میسوزم

دیدی رفتی دیدی رفتی

یادم نمیره وقتی که گفتی میمونم

یه دروغگو یه دروغ بود تموم حرفات منم که ساده

پای عشقت میسوزم