متن آهنگ بانو شاهین رشیدی

متن آهنگ بانو شاهین رشیدی

چه زیبا میشوی وقتی چنین در باد میرقصی
چه زیباتر که وقتی نیستی در یاد میرقصی
من اینجا خشت خشتم آیه های تلخه ویرانیست
سرت خوش باد بانو که هنوز آباد میرقصی
تو برمیخیزی از خاکستره خاموشه من روزی
و بغضه سالیانه کهنه را فریاد میرقصی
هجوم بی امان تلخ کامی هایه دنیا را
چه شیرین با دله درمانده ی فرهاد میرقصی
تماشایی ترین درس دبستانه منی وقتی
که بابا را چنین جان داد تا نان داد میرقصی
تناقض در نگاه ما همیشه حرف اول بود
من از بیداد میسوزمو تو بیداد میرقصی

چه زیبا میشوی وقتی چنین در باد میرقصی چه زیباتر که وقتی نیستی در یاد میرقصی
من اینجا خشت خشتم آیه های تلخه ویرانیست سرت خوش باد بانو که هنوز آباد میرقصی
تو برمیخیزی از خاکستره خاموشه من روزی و بغضه سالیانه کهنه را فریاد میرقصی
هجوم بی امان تلخ کامی هایه دنیا را چه شیرین با دله درمانده ی فرهاد میرقصی
تماشایی ترین درس دبستانه منی وقتی که بابا را چنین جان داد تا نان داد میرقصی
تناقض در نگاه ما همیشه حرف اول بود من از بیداد میسوزمو تو بیداد میرقصی