متن آهنگ برش بهرام

متن آهنگ خوب بهرام

روی لبم زمین صدا میزنتم آروم در گوشم میگه بپر

بالا سرم آسمون زیر پاهام یه ساختموت سه طبقس

دو به شک توی برزخ بین خوب و بد بین خواب و بیداری

بین توهم و واقعیت بین درست و غلط

با دنیا غریبم نمیدونم قضیه چیه

قدرت وایسادن یا جرأت پریدن ها

واسه من زندگی یه چرخس

که پاهاش میچرخید که خودتو جدا میکنی ازش

تو تهش میشی من فاصله از مرگت میشه فشار رو پنجت

میپرم میرسم به طبقه سوم که یه خونس که توش

یه خونواده وقت میگذرونن بابای خونه روی مبل

با یه لیوان چایی جلوش با یه زیر پوش آبیه بد رنگ تنش

از زیر قاب عینکش روزنامه عصر رو میخونه

جلوش تو تلویزیون یه اتو کشیده ی احمق

دروغ میبافه واسه مردم احمق

مامان خونه کجاست اون ور فکرش مشغول بعد

اینو من از حرکت بی صدای لباش می فهمم

تو زندگی فقط بوده نگران بچش

بچش این ور توی اتاق پشت یه میز با یه هدفون توی گوش

از آزاد مینویسی واسه تغییر مسیر مردم که ژنتیکی دیکتاترن

همه دنیا جنجالن اون دنبال یه جرقس

دنیال کشف راز بال های زیر یه پرندس

اونا منو یه لحظه دیدن هول شدن سریع دوویدن به سمتم

من رد شدم اونا به من دیر رسیدن

اونا به من دیر رسیدن

به من دیر رسیدن … به من دیر رسیدن

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

منو جاذبه میکشید پایین یا شاید دافعه هول میداد

نمیدونم هر چی که بود سرعت بیشتر شد

رسیدم به یه اتاق پر دود پر سکوت

یه جوون حل شده لای صدا لای حروف

تحت نظر تحت شنود ولی محکمو مغرور

رفیقاش اونو ترک کردن

با دشمناشم نه دلیل واسه صلح داره نه چیزی واسه جنگ کردن

من تو هوا معلق بودن یهو دووید به سمتم

از حالم و روزش بیشتر نمیگم

کلا قرار نیست بفمن

پس چه فایده گفتن

بعضی وقتا باید رد شده و رفت

مثل من که رد شدمو رفتم

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

طبقه ی اول یه دیوونس

ناامیدی ها که

جلو آینه وایسته بود با خودش حرف میزنه

چی میگه نیمدونم

فقط تند تند پلک میزنه انگار حالش بهم میخوره از این زندگی چرت

در خونه نیمه بازه الان پاششده میره سمتش حیف

تو فکر سقوط تو فکر انتقامه از کی

از تو از خودش از من از همه آدمای این شهر

که همو نمیفهمن جلوشو نمیگیرن چون این یه جنجاله جدید

همین الان کلی شون این پایین وایسادن از من فیلم میگیرن

منتظر ببین من چه جوری و کی میمیرم

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد

رد شدمو رفتم از اونایی که پی جنجالن

از این زندگی سقوط کردن

سقوط کردی سقوط کردم

سقوط کرد