متن آهنگ بن بست عباس شمس

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d9%85%d8%b3-%d8%a8%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%aa

رفتی و عذابو اضطراب و ترس چقد چقد درگیر تشویشی

تو این بن بستی که ساختی داریم پا سوز هم میشیم

تو این بی راهه پوسیدیم شدیم مبهوت و سردرگم

فقط ظاهر نمایی بود دل و چشمای این مردم

هوای سرد این خونه رقم زد این جدایی رو

ما بند هم نبودیمو دیگه این درد عادی شد

سکوت سکوت ما پر از حرف بود

غرور غرور ما زیادی بود

ما بند هم نبودیمو دیگه این درد عادی بود

ما حس عشقو گم کردیم تا دنیامون درگونه

دلیل این جدایی رو کسی جز ما نمیدونه

هوای سرد این خونه رقم زد این جدایی رو

ما بند هم نبودیمو دیگه این درد عادی شد