متن آهنگ به سرم زده پازل باند

منم اونکه یه تنه سر تو با همه در افتاد

منم اونکه یه شبه حالا دیگه میبریش از یاد

منم اونکه تو دلش عاشقی قده قنه

اونی که رفتو دلتو پس داد

منم اونکه میتونه دیگه نخواد تو رو از فردا

منم اون دیوونه ای که یه سره با هزار سودا

اره لاف زدی فقط

دیگه حرفشو نبودی اصلا

مال این حرفا

به سرم زده بکنم از تو

بزنم زیر هرچی که هستو

نمیخوام جلو راه تو سد شم

بیخیال بزار آدم بد شم

منم مثل تو سرد و مریضم

بردار عکساتو از روی میزم

تو گوشم نگو عزیزم

به سرم زده بکنم از تو بیخیال اون چشمای مستو

تو بیوفتی نمیتونی پا شی

برو بهتره خاطره باشی

تو میگفتی که آدمش هستی

یه دفعه دیگه چشماتو بستی

که قلب منو شکستی

منم اونکه به همه آرزو هاش تو رو ترجیح داد

تویی اونکه میزنی جلو همه سر من فریاد

سر من اومده بدش بدم اومده از عشق

دلی که خستس تو رو نمیخواد

کارت افتاده به من برو ازم دست بردار

حال و روزمو ببین دور و برم پر ته سیگار

تو بهم زدی تنه حالا نوبت منه

ولی تو انگار شدی طلب کار

به سرم زده بکنم از تو

بزنم زیر هرچی که هستو

نمیخوام جلو راه تو سد شم

بیخیال بزار آدم بد شم

منم مثل تو سرد و مریضم

بردار عکساتو از روی میزم

تو گوشم نگو عزیزم