متن آهنگ به من اعتماد کن بنیامین بهادری

Benyamin-94

به من اعتماد کن به من اعتماد کن

خودتو از این همه به من اعتماد کن

وقتی بغضی تو گلو یه دوراهی روبرو

بگو هرچی آرزوته به من اعتماد کن

به من اعتماد کن به من اعتماد کن

خودتو از این همه به من اعتماد کن

I will find you where ever you lose me

just trust me

just frust me

I promise you never love anyone

Just love me

Just trust me

گلاتو پر نکنو به من اعتماد کن

چشاتو تر نکنو به من اعتماد کن

خودتو از این همه فکرای بد آزاد کن

برای خودت یه دنیای جدیدی ایجاد

گلاتو پر نکن و چشاتو تر نکنو

به من اعتماد کن به من اعتماد کن

خودتو ازین همه به من اعتماد کن

به من اعتماد کن به من اعتماد کن

خودتو ازین همه به من اعتماد کن

به من اعتماد کن به من اعتماد کن

خودتو ازین همه به من اعتماد کن

I will find you where ever you lose me

just trust me

just frust me