متن آهنگ بی تاب پازل باند

مزن دست به این مست

نزن دست به این مست

به هر طرف که رو کنم

عشق تو آید نظرم

من از تمام عاشقان ببین که مبتلا ترم

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطراف و بر تو

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطراف و بر تو

بخت من مست زد به دل دست

دست به این مست نزن چون شکنندس

دست به این مست مزن چون شکنندس

بخت من مست زد به دل دست

دست به این مست مزن چون شکننده اس

دست به این مست مزن چون شکننده اس

دل ای دل دل ای دل

گیسو افشان کردو منو پریشان کردو

سلسله ی قامت او قافله ویران کردو

گیسو افشان کردو منو پریشان کردو

سلسله ی قامت او قافله ویران کردو

بی تاب میچرخیدم دور و بر تو

بی تاب میرقصیدم اطراف و بر تو

بخت من مست زد به دل دست

دست به این مست نزن چون شکنندس

دست به این مست مزن چون شکنندس

بخت من مست زد به دل دست

دست به این مست مزن چون شکننده اس

دست به این مست مزن چون شکننده اس

دل ای دل دل ای دل ای دل