متن آهنگ بی تو مهدی مافا

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%81%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88

آینده زود میاد میره،

باید ببینی کی پابندت بود ،

کی تو گذشته با منطق بود
شریک دردت ،

کی آغوشش گرمای تو بود

تو شبی که سرده
حس الانم شبیح مرگه ،

بی تو زندگی تیرو تاره
من زیر مشکلاتش تیکه پاره
رفتی بی تو واقعا بدم ،

از آدما زدم

آینده زود میاد میره،

باید ببینی کی پابندت بود ،

کی تو گذشته با منطق بود
شریک دردت ،

کی آغوشش گرمای تو بود

تو شبی که سرده
حس الانم شبیح مرگه ،

بی تو زندگی تیرو تاره
من زیر مشکلاتش تیکه پاره
رفتی بی تو واقعا بدم ،

از آدما زدم

آینده زود میاد میره،

باید ببینی کی پابندت بود ،

کی تو گذشته با منطق بود
شریک دردت ،

کی آغوشش گرمای تو بود

تو شبی که سرده
حس الانم شبیح مرگه ،

بی تو زندگی تیرو تاره
من زیر مشکلاتش تیکه پاره
رفتی بی تو واقعا بدم ،

از آدما زدم

آینده زود میاد میره،

باید ببینی کی پابندت بود ،

کی تو گذشته با منطق بود
شریک دردت ،

کی آغوشش گرمای تو بود

تو شبی که سرده
حس الانم شبیح مرگه ،

بی تو زندگی تیرو تاره
من زیر مشکلاتش تیکه پاره
رفتی بی تو واقعا بدم ،

از آدما زدم