متن آهنگ حاکم احساس حامد همایون

تو همانی که توانی بکشانی دل ما را

به جهانی که دلم میخواهد

من همانم که بجز عشق ندانم نتوانم بسپارم به کسی دل

چون دلم میخواهد که تو هم دردی و درمان من و این درد به جان میخرمو تاب ندارم

که سپارم به نگارم دل بی صبر و قرارم بی قرارم

من چه عشقی به تو دارم

تاخیر نکن حکم بده حاکم احساس تا موی تو و دست من شانه مهیا است

سازی بزنو سوز دل خسته دوا کن گیسوی تو پیچیده ترین معظل دنیاس

تاخیر نکن حکم بده حاکم احساس تا موی تو و دست من شانه مهیا است

سازی بزنو سوز دل خسته دوا کن گیسوی تو پیچیده ترین معظل دنیاس

تو همانی که توانی بکشانی دل مارا به جهانی که دلم میخواهد

من همانم که بجز عشق ندانم نتوانم بسپارم به کسی دل چون دلم میخواهد

که تو هم دردی و درمان من و این درد به جان میخرمو تاب ندارم

که سپارم به نگارم دل بی صبر و قرارم بیقرارم

من چه عشقی به تو دارم

تاخیر نکن حکم بده حاکم احساس تا موی تو و دست من شانه مهیاست

سازی بزنو سوز دل خسته دوا کن گیسوی تو پیچیده ترین معظل دنیاس

تاخیر نکن حُکم بِده حاکم احساس تا موی تو وُ دست من و شانه مهیا است

سازی بزنو سوز دل خسته دوا کن گیسوی تو پیچیده ترین معظل دنیاس