متن آهنگ خراب نکن آصف

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b5%d9%81-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d9%86%da%a9%d9%86

فرار نکن از دلم نفس من خوشکلم فرار نکن

ازم نخواه بگذرم گذشته آب از سرم ازم نخواه

دوباره صداتو تب نفساتو دیوونگی هاتو می خوام می خوام

دوباره هواتو حالت نگاتو خنده لباتو می خوام

یه حس بی نظیر با منه اینو ازم نگیر

دلی تنهاش گذاشتی باز تو رو می خواد

گذشتی بی دلیل رسیدی ولی همیشه دیر

همیشه میگن اونی که رفته نمیاد

یه حس بی نظیر با منه اینو ازم نگیر

دلی تنهاش گذاشتی باز تو رو می خواد

گذشتی بی دلیل رسیدی ولی همیشه دیر

همیشه میگن اونی که رفته نمیاد

♫♫♫

خیال نکن از دلم بریدمت خوشکلم خیال نکن

بری عذاب می کشم میذارم رو چشم خراب نکن

دوباره صداتو تب نفساتو دیوونگی هاتو می خوام می خوام

دوباره هواتو حالت نگاتو خنده لباتو می خوام

یه حس بی نظیر با منه اینو ازم نگیر

دلی تنهاش گذاشتی باز تو رو می خواد

گذشتی بی دلیل رسیدی ولی همیشه دیر

همیشه میگن اونی که رفته نمیاد

یه حس بی نظیر با منه اینو ازم نگیر

دلی تنهاش گذاشتی باز تو رو می خواد

گذشتی بی دلیل رسیدی ولی همیشه دیر

همیشه میگن اونی که رفته نمیاد