متن آهنگ خستم کردی یاسین ترکی

هیچوقت پر رنگ نبودی

این باعث شد ازت دورتر شم

هیچوقت صادق نبودی

این باعث شد بی اعتماد شم

بی احساس شم کمرنگ تر شم

ازت دور شم کنار من با فکر اون

به یاد اون دیگه بسه خستم کردی

تو به این حالت عادت کردی

لطفا برو اینجوری راحت ترم

من به تنهایی این روزا خودمو آروم کردم

دنبال راه های بی خود لعنتی

تو چی میفهمی از خاطرات لعنتی

نمیدونستم با تو چیزی تهش نیست

دیگه تو رو نمیدم مثل قبل تشخیص

تو راه رابطه با من شدی منحرف

خسته از دروغات به شکلای مختلف

میشه که بگذره

بی تو یه ساعتم

تو خودت منو کردی بد عادتم

دیگه بسه خستم کردی

تو به این حالت عادت کردی

لطفا برو اینجوری راحت ترم

من به تنهایی عادت این روزا خودم رو آروم کردی