متن آهنگ دختر پاییز علی رجبی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c

نامت که عیان شده شاید به میان

پس جان مرا گیرو به زنجیر کشان

در کوی گذر کن بنشانم سر راه

یا گوی دوسم داریو یا جان بستان

دیدمت جانا دختر پاییز خرمنی از عشق بر دلم آویز

سیرو سیراب کن زیر این باران از جام عشقت این دل مارا

دست به دستم بده ای یارا مرا شاد کن

خیز و با من کمی عشق رو فریاد کن

خنده کن چاله بیفکن میان دل ما

یا که جان ده یا که جان بستان از دل ما

رقص پاییز چه زیباست تو چشمانت

عشق و پاکو که این جان به قربانت

موج دریا نرسد به موج گیسویت

نگهم کن که جاری بشوم سویت

دیدمت جانا دختر پاییز خرمنی از عشق بر دلم آویز

سیرو سیراب کن زیر این باران از جام عشقت این دل مارا

دیدمت جانا دختر پاییز خرمنی از عشق بر دلم آویز

سیرو سیراب کن زیر این باران از جام عشقت این دل مارا