متن آهنگ دلخور علیشمس و مهدی جهانی

متن آهنگ دلخور علیشمس و مهدی جهانی

دلخور بود ازم
که خداحافظیم نکرد
تنها ولم کرد
با رنگ روی زرد
چقدر دلتنگش میشم
چه خوب بود دوتایی
پشت پنجره میشینم
غروبها تنهایی
چقدر دلتنگش میشم
خیلی خوب بود دوتایی


پشت پنجره میشینم
غروبها تنهایی
گفتی خودم مواظبم عزیزم
هی
قول میدم سراغتم نگیرم
کجا اینقدر سریع رفتی بگو
حتی یه خداحافظم نگیرم
راستی با اون الان همه چی خوبه
مهم نی دعواتون سر چی بوده
شبها دیر نرسی خونه
کسی جاتو پر کنه
نه نمیتونه
بسازه با منه دیوونه
همه تقصر گردن من
راستی کادوم
هنوز گردنت هست

اصلا به من چه
رفتو حتی نزده زنگ
هرچقدر طول بدی
میشه رفتنت سخت تر
میگی حقم نه
من دوست دارم خوب باشی از ته قلبم
از ته قلبم
از ته قلبم

شده تنها آرزوم
هی
بشینه روبروم
فقط نگاش کنم
همینه آرزوم
چقدر دلتنگش میشم
چه خوب بود دوتایی
پشت پنجره میشینم
غروبها تنهایی