متن آهنگ دوری سعید رهنمافر

دوباره دلتنگی دوباره درد دوری

میخوام کنارت باشم بهم بگو چجوری

بگو با اینکه میونمون فاصله اس

هنوز یه راهی واسه لحظه ی دیدار هست

بگو بهم میرسیم دوباره تکرار کن

بگو که میبینم منو امیدوار کن

رد منو از سر صدای قلبم بگیر

گاهی چشاتو ببند دستمو محکم بگیر

دوباره با خنده هات قلبمو خوشبخت کن

بگو هنوز عاشقی خیالمو تخت کن

بگو هنوز عاشقی خیالمو تخت کن

دوباره دلتنگی دوباره درد دوری

میخوام کنارت باشم بهم بگو چجوری

بگو با اینکه میونمون فاصله است

هنوز یه راهی واسه لحظه ی دیدار هست

بگو بهم میرسیم دوباره تکرار کن

به اینکه میبینمت منو امیدوار کن

رد منو از سر صدای قلبم بگیر

گاهی چشاتو ببند دستمو محکم بگیر