متن آهنگ دیوار سکوت عطا بامداد

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1

کنج دیوار سکوت محو یک دود غلیظ

گیج یگ خواب عمیق

خون نوک سوزن تیغ
توی یک رویای خوش مست یک روح پلید

کنج دیوار سکوت محو یک دود غلیظ

گیج یگ خواب عمیق

خون نوک سوزن تیغ
توی یک رویای خوش مست یک روح پلید

کنج دیوار سکوت محو یک دود غلیظ

متن آهنگ جدید

گیج یگ خواب عمیق

خون نوک سوزن تیغ
توی یک رویای خوش مست یک روح پلید