متن آهنگ روزای بد حامد میرزایی

متن آهنگ روزای بد حامد میرزایی

اگه این روزایه بدمو بیشتر از روزایه خوبم دوست دارم
اگه هر روز تویه قلبم گل نفرت میکارم
اگه عاشق شدن زجره من زجر کشیدم
اگه تنهایی درده من خود دردم
این چه کاری بود که من با خودم کردم
این چه کاری بود که من با خودم کردم

این روزا تنهایی و ترجیح میدم این روزا با عشقه تو تنبیه میشم
این روزا حرفی واسه گفتن ندارم این روزا حس میکنم تمومه کارم
اگه عاشق شدن زجره من زجر کشیدم
اگه تنهایی درده من خود دردم
این چه کاری بود که من با خودم کردم
این چه کاری بود که من با خودم کردم
اگه این روزایه بدمو بیشتر از روزایه خوبم دوست دارم اگه هر روز تویه قلبم گل نفرت میکارم
اگه عاشق شدن زجره من زجر کشیدم اگه تنهایی درده من خود دردم
این چه کاری بود که من با خودم کردم این چه کاری بود که من با خودم کردم