متن آهنگ زندان محسن چاوشی

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

در این عشق چو مردید

همه روح پذیرید

بمیرید بمیرید وزین مرگ نترسید

کزین خاک برآیید

سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید

که این نفس چو بند است

و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا

ور شاه چو مردید

همه شاه و شهیدید

بمیرید بمیرید وزین امر برایید

چو زین ابر برایید

همه بدر منیرید

بمیرید بمیرید وزین مرگ نترسید

گه از این خاک بر آیید

سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید از این نفس ببرید

که این نفس چو بند است

و شما همچو اسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان

چون زندان بشکستید همه شاه و امیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا

بر شاه چو مردید

همه شاه و شهیدید

بمیرید بمیرید وزین امر برایید

چو زین ابر برایید همه بدر منیرید

بمیرید بمیرید وزین مرگ نترسید

کزین خاک بر آیید

سماوات بگیرید

بمیرید بمیرید وزین نفس ببرید

که این نفس چو بند است

و شما همچو اسیرید