متن آهنگ زود رفت ناصر زینعلیمتن آهنگ زود رفت ناصر زینعلی

حرف از تو شد جلو چشمام دیدم تمومه اون روزا رو