متن آهنگ سنگدل فریدون آسرایی

کسی که سنگ دله شاید

یه روزی مهربون بوده

شکستن اعتمادشو

وقتی خیلی جوون بود

هر اندازه که میجنگه بازم حس میکنه بس نیست

مثل تبعید تنهاییش که منتظر هیچکس نیست

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته

سیاهو انتخاب کرده

شاید به هرکی دل بسته

ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید

گذشتشو نبخشیده

اگه بی رحمه تو حرفاش

اگه مه گیر و مرموزه

تو چشماش شبه تو شب

یه جنگل داره میسوزه

بازم فرارش از اینه

که معلوم نشه غمگینه

اونقدر بهش دروغ گفتم

به عاشقانه

شاید پلای برگشتو خودش عمدا خراب کرده

هزار بار با سفید باخته

سیاهو انتخاب کرده

شاید به هرکی دلبسته

ازش بدجوری رنجیده

کسی که سنگدله شاید

گذشتشو نبخشیده