متن آهنگ عشق اول فاتح نورایی

زار دفعه میگن خیلی دوست دارم

من بیشتر از هرکی که فکرشو کنی

حتی اگه بری تموم دنیا رو تو زیر و رو کنی

هر شب با فکر تو با خاطراتی که

قراره بینمون یکی شه میخوابم

هر صبح به عشق تو بیدار میشمو

خیلی دوست دارم

ترسم از خاطرس

از عهدی که شکست

اونکه یه روز اومد یه قولی دادو رفت

دل منو شکست

میترسم از سفر

خستم از بی کسی

فکر کن که عاشقی دوسش داری ولی

بهش نمیرسی

این رابطه برام خیلی مهم شده

وقتی دوستم داری

زخمای کهنه رو از یاد میبرم نمیزارم بری

من عاشقت شدم حس قشنگیه اینجور وابستگی

چشمامو وا کنم تو رو ببینمو

همینه زندگی

روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری

هیچوقت ولش نکن

هزار دفعه میگم خیلی دوست دارم

من بیشتر از هرکی که فکرشو کنی

حتی اگه بری تموم دنیا رو

تو زیر و رو کنی هر شب با فکر تو

با خاطراتی که قراره بینمون یکی شه میخوابم

هر صبح به عشق تو بیدار میشمو

خیلی دوست دارم

ترسم از خاطره اس

از عهدی که شکست

اونکه یه روز اومد یه قولی داد و رفت

دل منو شکست میترسم از سفر

خستم از بی کسی

فکر کن عاشقی دوسش داری ولی

بهش نمیرسی این رابطه برام خیلی مهم شده

وقتی دوستم داری

زخمای کهنه رو از یاد میبرم نمیزارم بری

من عاشقت شدم حس قشنگیه اینجور وابستگی

چشمامو وا کنم تو رو ببینمو

همینه زندگی