متن آهنگ عشق حقیقی امیرحسین تقوی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%b4

توتمومه روزای سخت میگیری تودستمو
نمیبینمت ولی میخونی حرف دلمو
روی این زمین خاکی کجادنبالت بیام
باوجودگرم تومن دیگه چیزی نمیخوام
خیالم راحته که همه جاکنارمی
حتی وقتی که دلم میگیره بازکنارمی


نمیتونم نباشم توفکرتو
نفسم درنمیادبدون ذکراسم تو
جای شکرکردن همش
ازت بهونه میگیرم
توصبوری میکنی
تامن آروم بگیرم
توبی منت هواموداری ومن
عوضش کلی گلایه میکنم
واسه چیزی که نبوده سهم من
شب وروزهی آه وناله میکنم
هرچی میخواستمودادی
دیگه چی بخوام ازت
کلی مدیون توام
خیلی ممنونم ازت

توتمومه روزای سخت میگیری تودستمو
نمیبینمت ولی میخونی حرف دلمو
روی این زمین خاکی کجادنبالت بیام
باوجودگرم تومن دیگه چیزی نمیخوام
خیالم راحته که همه جاکنارمی
حتی وقتی که دلم میگیره بازکنارمی
نمیتونم نباشم توفکرتو
نفسم درنمیادبدون ذکراسم تو
جای شکرکردن همش
ازت بهونه میگیرم
توصبوری میکنی
تامن آروم بگیرم
توبی منت هواموداری ومن
عوضش کلی گلایه میکنم
واسه چیزی که نبوده سهم من
شب وروزهی آه وناله میکنم
هرچی میخواستمودادی
دیگه چی بخوام ازت
کلی مدیون توام
خیلی ممنونم ازت