متن آهنگ لطیفه امید

Omid-Latifeh

بی هدف بی مقصد و بی سرزمین

تو دلم چیزی به جز ویرونه نیست

کور و گنگ و بی هدف، راهی شب

جلو پام پر از علامت های ایست

رد سرد، هزار تا فریاد، تو سرم

ترس سرد، هزار گلوله تو صدام

با خطر همیشه هر دم رو به رو

ولی جز عشق تو چیزی نمی خوام

بی علاقه بی رمغ بی هم نفس

دستامو بگیر که رد شم از جنون

مرز بین من و دیوونه شدن

با تو پر میشه فقط این و بدون

تو لطیفی مثل گل های بهار

یه کمی دووم بیار خسته نشو

خستگی اسم صمیمی منه

زندگیم فدای خنده های تو

زندگیم فدای خنده های تو …