متن آهنگ لعنت بنیامین ولی نژاد

خسته از این تردید برگشتن

دنیای احساسم به مو بنده

دریای اشک تو چشام اما

عکست به من تو قاب میخنده

باید که محکم تر از این باشم

لعنت به بغض و اشک ناخونده

هر لحظه برعکس میکنم با درد

عکسی که رو میز از تو جا مونده

لعنت به هر دقیقه از هر روز

لعنت به هر ساعت از آینده

لعنت به این قلبی که تو سینم

هنوز به احساس تو پابنده

تو رد شدی از هرچی خوبی بود

به روم نیاوردم بدی هاتو

من اعتماد کردم به آغوشت

چون آرزوم بود زندگی با تو

انگار هزار ساله زمین گیرم

یک آدم زخمی و سرخوردم

از ضربه عشق تو بی حسم

انگار هزار ساله که من مردم

انگار هزار ساله

لعنت به هر دقیقه از هر روز

لعنت به هر ساعت از آینده

لعنت به این قلبی که تو سینم

هنوز به احساس تو پابنده

تو رد شدی از هرچی خوبی بود

به روم نیاوردم بدی هاتو

من اعتماد کردم به آغوشت

چون آرزوم بود زندگی با تو

چون آرزوم بود زندگی با تو