متن آهنگ منو باور کن مرتضی سرمدی

منو باور کن حالمو بهتر کن ای دیوونه

منو باور کن حالمو بهتر کن

دیوونه ی توام دیوونگی نکن

هوای این جاده عطرتو کم داره

این قلب عاشقم هواتو بد داره

عطر لباس تو هم عطر بارونه

بگو کی مثل من قدرتو میدونه

تو آغوش گرمت این مرد ارومه

من با تو آرومم برگرد دیوونه

منو باور کن حالمو بهتر کن

دیوونه ی توام دیوونگی نکن

هوای این جاده عطرتو کم داره

این قلب عاشقم هواتو بد داره

منو باور کن حالمو بهتر کن ای دیوونه

منو باور کن حالمو بهتر کن

دیوونه ی توام دیوونگی نکن

هوای این جاده عطرتو کم داره

این قلب عاشقم هواتو بد داره

عطر لباس تو هم عطر بارونه

بگو کی مثل من قدرتو میدونه

تو آغوش گرمت این مرد ارومه

من با تو آرومم برگرد دیوونه

منو باور کن حالمو بهتر کن

دیوونه ی توام دیوونگی نکن

هوای این جاده عطرتو کم داره

این قلب عاشقم هواتو بد داره

منو باور کن حالمو بهتر کن ای دیوونه

منو باور کن حالمو بهتر کن

دیوونه ی توام دیوونگی نکن

هوای این جاده عطرتو کم داره

این قلب عاشقم هواتو بد داره

عطر لباس تو هم عطر بارونه

بگو کی مثل من قدرتو میدونه

تو آغوش گرمت این مرد ارومه

من با تو آرومم برگرد دیوونه

منو باور کن حالمو بهتر کن

دیوونه ی توام دیوونگی نکن

هوای این جاده عطرتو کم داره

این قلب عاشقم هواتو بد داره