متن آهنگ میگذره علی بیات

وقتی نیستی به یادش خوابیدی تو کنارش

تو چشماش زل زدی وقتی نیستی تو یارش

وقتی خوابی کنارش روی تخت و بالش

سر میزاری پیش اون وقتی نیستی به یادش

میگذره میپره وجود من ازت

فکر نکن دل نبند به یاد من فقط

بد میشی سخت میشی تو جنگ روزگار

پیش میاد فکر نکن منو بیاد نیار

بعد رفتنم تو قفلی رو منو عکسای من

نمیزنی دست تو به من

که از تو به من

گیج میشم با قرص خواب یه بند رو تخت خواب

رو تخت خواب با اون تو تخت بخواب

نصف شب که داری هق میزنی

بلند شی تو خونه راه بری

این خودش خیانته برات یه عادته

وقتی هستی پیش اون به یاد من نمون

که دلت بگیره از سرد و گرم روزگار

که چشت نگیره

نه نکن تو بازی باش میشه تو زندگیش بمون راضی باش

بعد رفتنم تو قفلی رو منو عکسای من

نمیزنی دست تو به من

که از تو به من

گیج میشم با قرص خواب یه بند رو تخت خواب

رو تخت خواب با اون تو تخت بخواب

نصف شب که داری هق میزنی

و تو مخ بری که پیشش نمونی

بلند شی تو خونه راه بری

این خودش خیانته برات یه عادته

وقتی هستی پیش اون به یاد من نمون