متن آهنگ ناکامی محمد رحیمی

چقدر دوره راه خوشبختی

یه دریا نه یه دنیا فاصله داره

به قلبی که شب و روزش

به ناکامی سزاواره

به سنگین بار تنهایی

در حالت قد یه کوهه

واسه قلبی که یک عمره

یه دم لبریزه از اندوهه

رفتی نمیدونی نباید غمت باشه

اخه دنیات پر از نوره

خوشبختی همراهته

چقدر دوره راهه خوشبختی

یه دریا نه یه دنیا فاصله داره

به قلبی که شب و روزش

به ناکامی سزاواره

چه سنگینه بار تنهایی

لبالب قد یه کوهه

واسه قلبی که یک عمره

یه دم لبریزه از اندوهه