متن آهنگ نگار من خشایار اعتمادی

هرچه کنی بکن مکن ترک من ای نگار من

هرچه ببر مبر سنگ دلی بکار من

هرچه هنی بهم نهن

هرچی داری ببر مبر پرده ی اعتبار ما

هرچی کشی بکش بکش باده به بزم ما دری

هرچه خوری بخور مخور خون من ای نگار من

هرچی نهی بنه منه پای به ره گذار من

تشنه به خون زار من

هرچی زنی بزن مزن طعنه به روزگار من

راه خلاف دوستی

هرچی کنی بکن مکن خانه اختیار من

هرچی کشی بکش مکش

هرچی خوری بخور مخور خون من ای نگار من

هرچی دهی بدهه مدهه

هرچی نهی بنه منه پای به رهگذار من