متن آهنگ نگو نه سعید رهنمافر

مگه تو نگفتی که تا همیشه میمونم

پس چرا رفتنو از تو نگاهت میخونم

مگه تو قرار نبودکم نیاری نگو نه

توی این قرارمون بیقراری نگو نـه

من غرورمو دارم زیر پاهات میزارم

فقط از پیشم نرو

تو فقط اشاره کن بگو چی بشم برات

من همون میشم نرو من غرورمو دارم زیر پاهات میزارم

فقط از پیشم نرو , تو فقط اشاره کن بگو چی بشم برات

من همون میشم نرو !

لحظه ی جداییه