متن آهنگ هفتمین سین علیرضا محبوبی

چه رنگایی تو چشماته چه لبخندی تو حرفاته

برای من چقدر خوبی چقدر آروم و محبوبی

چه موجی داره اون موهات که دستام توش گم میشه

تموم حال و روز من تو که باشی عوض میشه

چه احساس پر از شوقی برای دیدنت دارم

چقدر خوشبختمو آروم چشم از تو برنمیدارم

دلم هر ثانیه با تو داره میکوبه تو سینه

برای من وجود تو تو این عید هفتمین سین

چه رنگایی تو چشماته چه لبخندی تو حرفاته

برای من چقدر خوبی چقدر آروم و محبوبی

برای من چقدر خوبی چقدر آروم و محبوبی

چه موجی داره اون موهات که دستام توش گم میشه

تموم حال و روز من تو که باشی عوض میشه

چه احساس پر از شوقی برای دیدنت دارم

چقدر خوشبختمو آروم چشم از تو برنمیدارم

دلم هر ثانیه با تو داره میکوبه تو سینه

برای من وجود تو تو این عید هفتمین سین