متن آهنگ هیچ معلومه کجایی احسان رئیسی

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%db%8c%da%86-%d9%85

سرده میلرزم زیر کد باز هوا دو نفر شده

هسچ معلموه کجای شب شد

من با لبیاس تیر باز گم میشم تو سیاهی

خیلی وقته خیلی وقته تو تنهایی قدم زدم

شده عادتم میگین همه سراغتو هنوز ازم

چی بگم هیچ معلوعه کجای

رفتی که بی خبر من بیتو انجا بمیرم

خیلی وقته خیلی وقته تو تنهایی قدم زدم

شده عادتم میگین همه سراغتو هنوز ازم

چی بگم هیچ معلوعه کجای

رفتی که بی خبر من بیتو انجا بمیرم

تنها توی اتاقم عکساتو بغل میگیرم برگرد  میرم

بیادو بره باز زمستون خونه هر شب تو خاموشی من میگرم من

هی چرا نمیدونم

خیلی وقته خیلی وقته تو تنهایی قدم زدم

شده عادتم میگین همه سراغتو هنوز ازم

چی بگم هیچ معلوعه کجای

رفتی که بی خبر من بیتو انجا بمیرم

خیلی وقته خیلی وقته تو تنهایی قدم زدم

شده عادتم میگین همه سراغتو هنوز ازم

چی بگم هیچ معلوعه کجای

رفتی که بی خبر من بیتو انجا بمیرم