متن آهنگ کلاغ شاهین رشیدی

%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%ba

شبیه نگاه کلاغی شدم که از کوچ مرغابی ها دلخوره

شبیه یه چاغو که از خستگی گلوی فروشندشو میبره

شبیه یه دیوار تو خالیم که می خوان با تیشه خرابش کنن

یه موجود بیزار از این آدمام که میترسه آدم حسابش کنن

چه حس بدی داره این زندگی یه ترس عجیبی تو چشمام گمه

نمی خوام کسی سمت حالم بیاد که هرچی کشیدم از این مردمه

چه حس بدی داره این زندگی یه ترس عجیبی تو چشمام گمه

نمی خوام کسی سمت حالم بیاد که هرچی کشیدم از این مردمه

♫♫♫

شبیه خیابون آزادیم که بازم یه گوشش تصادف شده

یه دندون پوسیده ی شیریم که قبل از زمین خوردنش تف شده

شبیه یه باغ پر از آفتم که میترسه بازم خلاصش کنن

شبیه یه مامور ماذور که ملاقاتیا التماسش کنن

چه حس بدی داره این زندگی یه ترس عجیبی تو چشمام گمه

نمی خوام کسی سمت حالم بیاد که هرچی کشیدم از این مردمه

چه حس بدی داره این زندگی یه ترس عجیبی تو چشمام گمه

نمی خوام کسی سمت حالم بیاد که هرچی کشیدم از این مردمه