متن آهنگ کورتانیدزه محسن نامجو

ای گرجس گرجی ام

خاتون ایالت جرجی ام

گرجستانم را پس بده

گرجستانم را پس بده

ای گرجس گرجی ام

خاتون ایالت جرجی ام

گرجستانم را پس بده

ای گرجس گرجی ام

خاتون ایالت جرجی ام

گرجستانم را پس بده

آی روسیه تو برمن کدام

ای روسیه چه عرض کنم بر لانم

گرجستانم را پس بده

سخت شکن بادا بلند عشوه گره

نقش بازه فاتج گنجه فاتح من

ترکمن چایم را پس بده

ابر قدرت بفشارم لهم کن

ابر قدرت بفشارم لهم کن

فتح و الفتوح توام

ای اولگا ایرینا ماریانا

فیورنیتینا

ای گرجس گرجیا

خاکم کن گرجس گرجیا

فتحم کن گرجس گرجیا

خاتون ایالت جرجیا

ای گرجس گرجیا

خاکم کن گرجس گرجیا

فتحم کن گرجس گرجیا

خاتون ایالت جرجیا

ای تک دلبرم دلبر تک

ترکمن چایم را

give me back

ای گرجس گرجیا

خاتون ایالت جرجیا

گرجستانم را پس بده

فرو بر مرا فروکن مرا

به صد باره دست بزن تیزم کن

لهم کن

قبل از آماده باش عباس میرزا

ولله که ترکمان چای

را من نبستم ندادم من به تو میدهم این همه ایالت

غفقاز و اتلانتا ی جرجیا

آی گرجیا گرجس گرجیا

خاتون ایالت گرجیا

گرجستانم را پس بده

یک انگشت در خزر فرویم بر

باز درآر و فرویم بر

مثل غسل شهات

قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا

آی رزا روزا روسا روسیه

پرت ز رنجه من همه دوسیه

بکن مرا گرجیا

خاکم کن به زمینم زن

بچلان مرا

دوباره بنویس مرا

ترکمان چایم را

گرجستانم را پس بده